АБВ с предложение до държавните институции за мерки за възстановяване на системите за превенция, готовност и реагиране при природни бедствия

ДО

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

 МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Р БЪЛГАРИЯ

 31 юли 2018, София

 

 

Уважаеми г-н премиер,

Приложено, изпращам на Вашето внимание анализ и предложения (в резюме) относно спешните мерки, които според ПП АБВ трябва да предприеме правителството, с оглед възстановяване на системите за превенция, готовност и реагиране при природни бедствия и други извънредни ситуации и разработване и провеждане на последователна държавна политика в това отношение.

Наред с това ПП АБВ ОСТРО ВЪЗРАЗЯВА срещу сключване на споразумения с различни външни институции подобно на това, одобрено от МС на 4 юли 2018 г. и ратифицирано на 26 юли 2018 г. от НС – Споразумение за предоставяне на помощни услуги в подкрепа на изготвяне на Планове за управление на речните басейни и на Планове за управление на риска от наводнения за Република България между МОСВ и Международната банка за възстановяване и развитие. Съображенията ни са следните:

  • България разполага с необходимата експертиза и професионалисти, които могат да изпълнят тези задачи, но правителството очевидно не желае да ги ползва.
  • Макар че заплащането на консултантските услуги по Споразумението е 34,5 млн. лв. ще бъде поето по европейски фондове, ние считаме, че тези средства могат да бъдат използвани там, където са много по-необходими за борбата с наводненията.
  • В България има крещяща нужда от бързи и спешни мерки и създаване на необходимата организация за разработването и привеждането им в сила. В случая срокът на споразумението изтича 51 месеца след влизането му в сила (първи етап ще е изготвяне на доклад за преглед на постигнатото – срок 6 месеца, следващ етап - още 12 месеца и т. н.), т.е. това са повече от 4 години.

АБВ винаги е отстоявала становището, че европейските фондове и средства трябва да се използват, за да подпомагат мерките в различни области и сектори, а не просто, за да се усвоят, какъвто според нас е случаят.

В заключение, от Доклада за състоянието на националната сигурност в Р България през 2017 г., внесен за разглеждане в Народното събрание на 20 юли 2018 г., е повече от очевидно, че проблемите и адекватните решения и политика в тази жизнено важна за хората област, са разгледани разпокъсано и че отсъства цялостна държавна политика, особено в областта на превенцията и подготовката на съответните структури, ведомства и самото население.

Поради това вярваме, че изложеното по-горе ще предизвика Вашето внимание и ще подпомогне работата на всички държавни институции в тази толкова чувствителна за хората област.

 ПП АБВ е готова да предостави своята експертиза и професионалисти, за да съдействаме в тази посока.

 

 

                                                                            С уважение: /п/

                                                                           

                                                                             Румен Петков

                                                                             председател на ПП АБВ

 

Писмото с предложенията на ПП АБВ  е изпратено и до президента Румен Радев и ръководствата на всички парламентарно представени партии.

 

Повече подробности за мерките, които АБВ предлага за превенция и борба с бедствията и авариите може да научите тук:  https://www.abv-alternativa.bg/detajli-za-novina-97/analiz-i-predlozhenija-na-pp-abv-za-speshni-merki-za-prevencija-i-borba-s-bedstvijata-i-avariite.html

 

Назад

Top