Одобрен е Национален план за действие за интегриране на ромите 2015-2020 г.

Кабинетът одобри Национален план за действие за интегриране на ромите за периода 2015-2020 г. Планът е внесен от вицепремиера и социален министър в оставка Ивайло Калфин, за който днешното заседание на Министерски съвет бе последно.

Провеждане на информационни кампании и привличане на младежи от ромската общност със средно и висше образование като доброволци за работа с деца в риск от отпадане или отпаднали от училище, както и включването на родители на деца от ромски произход в процеса за преодоляване на негативни обществени прояви са част от мерките в одобрения от правителството Национален план за действие за периода 2015-2020 г. в изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020).

Оперативните цели на Плана са свързани с обхващане и задържане на децата и учениците от ромски произход в образователната система и осигуряване на качествено образование в мултикултурна образователна среда; осигуряване на равенство в достъпа до качествени здравни услуги и превантивни програми; подобряване на достъпа на ромите до пазара на труда и повишаване на дела на заетите сред тях; подобряване на жилищните условия, вкл. на прилежащата техническа инфраструктура; гарантиране правата на гражданите, с акцент върху жените и децата, защита на обществения ред, недопускане и противодействие на проявите на нетолерантност и на езика на омразата; създаване на условия за равен достъп на ромската общност до обществения културен живот и съхранение и развитие на ромската традиционна култура и творчество.

За постигането на целите на програмата ще се работи за промяна на негативните нагласи към ромската общност чрез осигуряване на по-добра публичност и прозрачност на дейностите по интеграционните политики за ромите и други уязвими етнически групи, живеещи в сходна на ситуация. Акцент е и популяризирането на добри практики и примери в областта на интеграцията на ромите.

За реализирането на мерките в националния план се обръща внимание върху ефективното и целенасоченото използване на наличните ресурси на национално, регионално и местно ниво, както и тези на европейско ниво и достъпа до фондовете на ЕС.

Координацията и мониторингът по изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) и на плана за действие се осъществява от Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси, който е Националната контактна точка по изпълнението на Стратегията.

Информация: Фокус 

Назад

Top