Новини от ПП АБВ

АБВ предлага промени в проекта на нов Закон за обществените поръчки

от в ПП АБВ Новини 18/11/2015

АБВ предлага промени, насочени към гарантиране сигурността на държавата и общините като възложители и значително намаляване на разходите по обжалването на обществените поръчки

М.Киров, Правен съвет на ПП АБВ

След като Народното събрание прие на първо четене проекта за нов Закон за обществените поръчки, в предвидения срок ПГ АБВ депозира своите предложения между първо и второ четене за промени в проекта. Промените са насочени към ясно дефиниране на някои понятия и процедури, а също така и към предложения за отпадане на текстове, които биха породили порочни практики.

На първо място, предлагаме да отпаднат текстове, които съгласно редакцията на вносителя дават възможност да се разгледа оферта и впоследствие да се сключи договор с кандидат, обявен в несъстоятелност. Една такава хипотеза представлява сериозен риск, тъй като може да доведе до неизпълнение на договора поради финансовите затруднения на кандидата (въпреки предвидената допълнителна възможност за доказване способността за изпълнение на поръчката). На практика възложителя трябва  да преценява обстоятелства, които са извън неговата компетентност, а това създава риск от възлагане на обществени поръчки на лица, които в действителност няма да са в състояние да я изпълнят. Да не говорим за създаващите се допълнителни възможности за корупционни практики. И тук въобще не говорим за норма, която се въвежда, защото е задължителна по европейското законодателство. Напротив, следва да се посочи, че европейският законодател, формулирайки обсъжданата хипотеза за прилагане на изключение, е използвал думата „може“, което показва, че се дава възможност на държавите-членки в хода на транспониране, да преценят прилагането на съответните изключения, съобразно националните особености.

На следващо място, по наше виждане е необходимо да стартира дискусия по принцип за ролята на  Комисията за защита на конкуренцията в производствата по обжалване на обществени поръчки. Във внесените текстове между четенията от АБВ предлагаме  промяна на органа, осъществяващ контрола по законосъобразността на актовете (действията и бездействието) на възложителите. Считаме, че това трябва да бъде  Върховният административен съд като първа и касационна инстанция. Излагаме подробно мотивите си в законопроекта, споделяме ги и тук.

Комисията за защита на конкуренцията е създадена въз основа на европейското законодателство с цел да установява нарушения на свободната конкуренция съгласно разпоредбите на Закона за защита на конкуренцията и/или на чл. 101 и чл. 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз, да извършва секторни анализи и застъпничество за конкуренцията.

КЗК е компетентна и следва да регулира конкуренцията на различните продуктови пазари в страната, а не да осъществява своеобразен съдебен контрол, защото това е в противоречие с основните принципи, залегнали в  Конституцията и Закона за съдебната власт. По дефиниция регулаторен орган не следва да осъществява контрол по законосъобразност на актове, който контрол е от компетентността на съдебната власт.

Видно от досегашната си практика, този административен орган не притежава необходимата подготовка, която имат магистратите, осъществяващи по традиция контрол по законосъобразност във връзка с правораздавателните си функции.

Съдебният контрол е правната възможност, създадена по закон, съдът да се произнася по спор от публичен характер, какъвто има обществената поръчка, във връзка с въпрос относно нейната законосъобразност и точното съблюдаване на формалните процедурни правила. Контролът на процедурите по ЗОП по съществото си е контрол за законосъобразност, а не регулация, поради което следва да бъде съдебен, особено с оглед формалния характер на процедурите по ЗОП.

Практиката през последните години доказа, че административната структура на КЗК, не е в състояние да осъществява ефективно едновременно регулаторните си функции по конкуренция и вменените си съдебни такива по отношение на обществените поръчки, както и че кадрите на комисията нямат необходимата подготовка за провеждане на т. нар. досега „проучване” или анализ на различните доказателства, включително изготвени експертни заключения.

Затова с предложените изменения се осигурява съобразяване на производството по обжалване по Закона за обществените поръчки със съществуващото производство по обжалване по реда на АПК, с което се осъществява традиционен съдебен контрол по установени и ефективни правила, отчитайки все пак особеностите на обществените поръчки и необходимостта от по-бързото разглеждане на споровете. От друга страна производството пред Върховния административен съд ще бъде в пъти по-евтино (за сравнение таксата през КЗК към настоящия момент може да стигне до няколко хиляди лева, а таксата пред съда е десетки пъти по-ниска).

Допълнително е предвиден и ред за публикуване на съобщенията, решенията и определенията на съда на електронната му страница, която има същите възможности и функционалности като тази на КЗК.

С тези текстове от АБВ поставя на дневен ред дискусията за действащата към настоящия момент възможност за обжалване и ефективността й. Убедени сме, че съдебният контрол ще гарантира бързина, ефективност и икономичност на този процес, което ще бъде в интерес и на възложителите, и на изпълнителите на обществени поръчки.

Здравей 👋
Радваме се да те видим

Абонирай се за нашия бюлетин, чрез който ще те информираме за всичко ново около ПП АБВ.

Ние не спамим! Запознай се с нашата политика за поверителност за повече информация.

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *