КАК ЩЕ СЕ ПРЕБОРИМ с корупцията?

Facebook Twitter

ПОЗИЦИЯ НА АБВ

 • Още когато ПП АБВ беше в парламента многократно се противопостави на начина на приемане на предложения от М. Кунева и Христо Иванов Закон за борба с корупцията – без предварително обсъждане, без анализ и цялостна концепция по противодействието на корупцията. Вносителите на закона целяха да направят нещо впечатляващо и твърдяха, че едва ли не с “един удар” ще изкоренят корупцията по високите етажи. Още тогава твърдяхме, че този закон едва ли би могъл да про­работи. Напротив, според нас той щеше да създаде административен хаос и едва ли щяха бъдат постигнати някакви реални резултати, защото:
  • С един закон и с един орган не може ефективно да се противодейства на корупцията;
  • Не одобрявахме да се изземат присъщи функции на Сметната палата, които да преминават в някакъв неясен орган, какъвто няма никъде по света. Между другото и докладът на Европейската комисия по Механизма за сътрудничество и проверка от м. януари 2017 г. изразяваше определени резерви по предложения в закона модел.
  • Смятахме, че законът изцяло не отговаряше и не беше съобразен със съвременните тенденции в борбата и противодействието на корупцията и в проследяването на потенциални конфликти на интереси. Според нашите експерти готвилите закона не се бяха запознали с редица документи на такива организации като Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, които активно работят по тези въпроси.
 • Всъщност АБВ смяташе, че законът ще създаде още по-благоприятна среда за политически, лобистки или друг натиск, т.е. “Вместо да из­пи­шем вежди, ще избодем очи”. На практика така и стана с приетия през януари 2019 г. Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество – освен акции с ПиАр ефект не сме забелязали някакви други осезаеми резултати. И сегашните искания за приемане на нов закон и ново законодателство са изцяло лишени от смисъл и няма да доведат до никакви практически резултати.

 

ПОЗИЦИИ НА ПП АБВ

 • По принцип АБВ смята, че България разполага с необходимото законо­да­­телство за борба с корупцията (както по отношение на ад­мини­стра­тивните, така и на наказателните мерки). Смята, че са налице и съот­вет­ни­те механизми и институции. Те просто трябва да се приведат в действие.
 • В този смисъл, АБВ е готова и знае във всяка област към какво се стреми и точно по какъв начин да го постигне. Що се отнася конкретно до борбата с корупцията ние сме заложили да работим активно:
  • за съществено намаляване на огромния брой регулаторни режими – разрешителни, регистрационни и лицензионни с цел противодействие на т. нар. „дребна корупция”. Неотдавна управ­ля­ващите заявиха, че щели да намаляват административната тежест върху гражданите. Резонно обаче можем да попитаме защо досега това не е направено? По данни на Българска стопанска камара 500 администрации управляват повече от 2500 регулаторни режими, а според тяхно изследване през 2014 г. те са били 1 200, тоест през годините те вместо да се намаляват, са се удвоили.

За информация: Част от сумите, които се предмет на тази корупция, не са големи, но за сметка на това те се дават ежедневно – гражданите и бизнеса предпочитат да “дадат някой лев”, но да си решат по-бързо проблема и така този вид “дребна” корупция се превръща в естествен спътник на българите – напр. да си регистрираш колата, да си смениш личната карта, да си извадиш по-бързо скица и т.н.; или да пуснеш в действие фризьорски салон с 1-2 стола ти трябват между 4 и 6 месеца, таксиметровите шофьори също чакат, за да си подновят по-бързо документите или да минат преглед и т.н.; тоест за да си свършиш някаква работа в общината или в КАТ, НОИ, НАП навсякъде трябва да чакаш на някакви опашки, да подаваш безкраен брой документи, да те връщат по няколко пъти и т.н.

Друга част обаче (която и в момента е много актуална) съвсем не е толкова “невинна” по същество – това са издаване на разрешителни за строеж в забранени територии например, последващо узаконяване на строителни обекти, издаване на лицензи за определени производства и т.н., където става дума за далеч по-значителни суми и е чист вид корупция.

 • Но ако някъде има системна корупция в големи размери и то по високите етажи, това несъмнено са обществените поръчки. При това не само при големите обществени поръчки – за строителство на пътища, водопречиствателни станции и т. н., но и при поръчки за доставки и услуги. Очевидно е, че ресурсът, който се разпределя чрез обществени поръчки, е огромен и не случайно и в световен, и в европейски мащаб там е най-голямата корупция – според данни на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие около 20-25%. При нас обаче според различни експерти той е между 50-60%, дори и повече.

Информация от годишния доклад за 2019 г. на Агенцията за обществени поръчки: Стойността на сключени договори за обществени поръчки по години (без ДДС): През 2017 г. са сключени договори на стойност 6,9 млрд. лв., през 2018 г. – са 8,45 млрд. лева, докато за 2019 г. те са за 14,26 млрд. лева. Съотношение между поръчките: най-голям е делът на поръчките за доставки, следван от услугите и строителството.

 • Въпреки изцяло новия приет през 2016 г. Закон за обществените поръчки, той като цяло не работи ефективно. Една от причините е, че само за 4 години до момента той е изменян и допълван 21 пъти, като рекордът е отбелязан през 2018 г., когато тези промени са 11. Всеки юрист ще ви каже, че не е възможно един режим да работи стабилно с толкова чести законови промени.
 • Частично въведеното електронно възлагане на обществени поръчки вероятно е подобрило до известна степен ситуацията, но обществена тайна е, че в това отношение трябва да се направи още много. Категорично трябва да се повиши ролята на Агенцията за обществени поръчки при регулацията, текущия и особено последващия контрол на обществените поръчки, да се използват “типови” и “рамкови” договори, ма­со­во използвани в Европейската комисия („типови договори“ – всички ведомства да провеждат обществени поръчки по еднакви тръжни до­ку­менти - напр. преводачески услуги, услуги за почистване и т.н.; „рам­кови договори“ - класират се 3 или 5 фирми напр. за самолетни билети).
 • Но както твърди ПП АБВ още от началото най-ефективно се противодейства на корупцията с превенция. Сега се чуват множество мнения, че като дойдела Европейската прокуратура, сме щели да се преборим с корупцията. И ние категорично сме „за” започване на функционирането на Европейската  прокуратура през 2021 г.  

 

За информация:

През април 2017 г. 16 държави-членки постигат съгласие да си сътрудничат по-тясно с цел по-ефективна борба с измамите в ЕС. Впоследствие още държави от ЕС решават да се присъединят към усилията за защита на бюджета на ЕС от измами, като в момента участващите държави-членки са 22 на брой, сред които и България.

След като започне да функционира, Европейската прокуратура ще има правомощия да провежда разследвания и наказателни преследвания на престъпления, засягащи само бюджета на ЕС, например: измами; корупция; изпиране на пари; трансгранични измами с ДДС.

 • Трябва обаче да си дадем сметка, че с Европейската прокуратура няма да можем да си решим вътрешния проблем с корупцията. Защото тя няма нито да намали 2500-те действащи регулаторни режими, нито ще подобри приемането и прилагането на законодателство, което крие корупционен потенциал. Управляващите не зачитаха или унищожиха дори и положителните практики, вкл. създадени по тяхно време, напр. като Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност" към Министерски съвет (ЦППКОП), т. нар. БОРКОР (вливайки го в КПКОНПИ – и оттогава не сме чули за него и не знаем работи ли, не работи ли).

За информация: Центърът е създаден с Постановление на МС от юни 2010 г. През ноември 2009 г. БОРКОР е комплексен кибернетичен модел за централно планиране и разработване на ефективно действащи мерки и системи от мерки срещу корупцията и изготвя антикорупционни предложения по законо­про­ек­тите на изпълнителната власт. Автор на концепцията е германският експерт Ролф Шлотерер, съветник на българското правителство  (март 2009 - октомври 2013)

От 2012 г. до края 2017 г. БОРКОР е изготвил 20 доклада, съдържащи анализ на рискови зони за корупция. От ноември 2013 г. до декември 2017 г. в Центъра са разгледани общо 270 законопроекти, по които са направени 771 предложения, но от МС са възприети само едва 286 – вероятно останалите близо 500 са били несъстоятелни?!?

Само по предложения и приет през 2016 г. Закон за обществените поръчки тези препоръки са били над 70, а са отчетени само около 20.

 • А като имаме предвид, че повечето от половината законопроекти се внасят от отделни народни представители, силно се съмняваме, че Европейската прокуратура изобщо ще съумее да направи нещо в тази посока.
 • Освен това не бива да се заблуждаваме, че Европейският прокурор ще може да бъде ползван от управляващите по начина, по който се третираха предишни наши главни прокурори вече 10 години – всеки проблем се отнася до главния прокурор и няма значение дали той е компетентен да го реши или не.

Примери: проблеми със записването на децата в софийските детски градини – веднага на главния прокурор; проблеми със записването на първолаците – веднага на главния прокурор; проблемите от преди 2-3 години с „Топлофикация” със спирането на топлоподаването за Младост – веднага на главния прокурор.

А главният прокурор нито прави районирането на детските градини и училищата, нито е топлоинженер или друг специалист по парното.

 • В заключение, това, което истински продължава да безпокои ПП АБВ и в момента е, че отново никой не говори за цялостен под­ход за борба и противодей­ствие на корупцията. Според нас преди поредното пристъпване към каквито и да са промени, трябва наистина да се състои професионално обсъждане и сериозен анализ на причините, които водят до създаване на корупционна среда – както за „дребната” корупция, така и за тази в големи мащаби. АБВ се противопоставя на самоцелни реформи, на реформи, провеждани само за да се „покажем“ пред европейците (без анализ, без оценка как те ще се отразят на съответните системи) и „на парче“. Изолираните, от­къс­лечни законодателни промени водят до това, че объркват граж­да­ни­те, объркват институциите, объркват съда. Не може още да не сме виде­ли как действа една мярка и дали тя изобщо действа и вече да сме започ­нали да я променяме. Това всява хаос, лошо администриране и в крайна сметка от това се възползват точно тези групи, срещу които се борим.

Публикувано на 21.07.2020 г.    

Последни публикации

АБВ България

Румен Петков бе специален гост на представянето на продукцията на йорданската компания Genome Seeds на опитното поле между Плевен и Дъбник

АБВ България

ПОЗИЦИЯ НА ПП АБВ за прекратяване на концесии, обществени поръчки и продажба на държавна собственост

АБВ България

Румен Петков поздрави мюсюлманите в България по случай Курбан Байрям

АБВ България

ПОЗИЦИЯ НА ПП АБВ по решението на КС във връзка с искане на главния прокурор Иван Гешев за тълкуване на обхвата на имунитета на президента и вицепрезидента

АБВ България

С писмо до европейските институции ПП АБВ алармира за серия тревожни събития в България


ABV Anketi

АБВ Региони

гр. Силистра

Пред олтара на свободата

гр. Силистра

Представители на АБВ в Силистра поднесоха цветя на паметника на Апостола

гр. Смолян

ПП АБВ с нова структура в град Неделино
© ПП АБВ 2018 г. - всички права запазени | Условия за ползване и защита на личните данни