Поверителност

Политика за личните данни на ПП АБВ

АБВ лого

Политика за Поверителност

КОИ СМЕ НИЕ

ПП АБВ „Алтернатива за Българско Развитие“, с адрес:
гр. София – България
ул. „Врабча“ №23
с интернет адрес: https://abv-alternativa.bg

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ

Личните данни, които събираме могат да бъдат имена, данни за връзка, информация за плащане (ако е приложимо), ЕГН, постоянен адрес, IP адрес, информация от бисквитки, информация за Вашия компютър или устройство (например тип устройство и браузър), информация за начина, по който използвате нашия уеб сайт, времето, когато преглеждате нашия уебсайт и на кой елемент от сайта ни сте натиснали или разгледали, географското местоположение, откъдето сте посетили уебсайта ни (въз основа на Вашия IP адрес).

КОМЕНТАРИ

В сайта на ПП АБВ има възможност да публикувате коментари в секцията новини, като за тази цел, ние събираме Ваши лични данни, а те са следните:

 • Име и Фамилия
 • Email адрес
 • Вашият IP адрес
 • Вида на устройството и операционната Ви система

КОНТАКТНИ ФОРМИ

В сайта на ПП АБВ имате възможност да ни изпратите съобщение чрез форма за контакти, която се намира в страница „Контакти“, като за адекватна обратна връзка ние събираме Ваши лични данни, а те са следните:

 • Име и Фамилия
 • Email адрес
 • Телефонен номер
 • Вашият IP адрес
 • Вида на устройството и операционната Ви система

ФОРМИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

В сайта на ПП АБВ имате възможност да заявите регистрация, като член или симпатизант чрез електронна форма, която се намира на страницата „Членство“, като за целите на регистрацията Ви, ние събираме лични данни, а те са следните:

 • Трите Имена
 • Вашият пол
 • Дата на раждане
 • Ваша снимка
 • Адрес за кореспонденция
 • Информация за образование
 • Email адрес
 • Вашият подпис
 • Вашият IP адрес
 • Вида на устройството и операционната Ви система

БИСКВИТКИ

Ние от ПП АБВ се ангажираме да предоставяме най-добрите услуги, като с това се стремим да поддържаме доверието, което ни гласувате. За нас е важно да сте запознати как уебсайтът ни използва „бисквитки“ и с каква цел те се съхраняват на Вашия компютър.

“Бисквитката” (cookie) представлява малък по обем файл, съдържащ в себе си текстова информация. Сайта, който посещавате, прехвърля такъв тип файлове и времето, през което те ще бъдат съхранявани на хард-диска Ви, зависи от вида „бисквитка”.

„Бисквитките” изпълняват различни функции и се използват предимно:

 • за да ви разграничават от останалите потребители на конкретния уебсайт
 • за да събират информация, свързана с Вашите предпочитания в уеб пространството
 • за да улеснят Вашето сърфиране

Цялата информация за Политика за Бисквитки можете да намерите в Политика за бисквитки

Вмъкнато съдържание от други уебсайтове

Статиите на този сайт могат да бъдат вградени (видеа, изображения, съдържание и т.н.). Вграденото съдържание от други сайтове приема и се държи с посетителя на сайта като с посетител на собствения си сайт.

Тези сайтове могат да събират данни за вас, да използват бисквитки, да вграждат допълнителни инструменти за статистика от трети страни, да следят как работите с тези инструменти включително как употребявате вградено съдържание ако имате профил и сте влезли в него на сайта. Такъв тип сайтове могат да бъдат следните:

Анализи

Чрез платформите на Google Analytics и Facebook Pixel събираме лични данни, които са нужни за анализирането и приоритизирането на страници. Чрез тези платформи ние проследяваме Вашата активност и извършени действия в нашия уеб сайт. Личните данни, които се използват не могат да бъдат свързани с Имена, Email адреси и други. Единствената информация, която можем да получим чрез използването на тези платформи могат да бъдат – Вашето местоположение, Типа и модела устройство, с което посещавате сайта ни, както и цифров низ за разпознаването на броя сесии, които сте стартирали на нашия сайт.

С КАКВА ЦЕЛ СЪБИРАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Вашите лични данни биват събирани за различни цели, които сме изложили в настоящата Политика за Лични данни. Събирането на личните данни най – често са биват събирани за следните цели:

 • Отговаряне на Ваше запитване чрез контактни форми или Email кореспонденции
 • Публикуване на Ваши коментари в нашите статии и публикации
 • Регистрация за Членство към ПП АБВ
 • Регистрация за Симпатизанти към ПП АБВ
 • Регистрация за Доброволци към ПП АБВ

С КОЙ СПОДЕЛЯМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ПП АБВ предоставя лични данни в трети страни или на международни организации при спазване на изискванията на Общия регламент за защита на личните данни.

Правилата и условията за предаване на лични данни на трети държави или международни организации от ПП АБВ, в качеството на администратор на лични данни се уреждат в Процедура за предаване на лични данни на трети държави или международни организации.

ЗА КАКЪВ ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ ПАЗИМ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ПП АБВ съхранява лични данни на хартиен и/или електронен носител, само за времето, необходимо за изпълнение на дейностите за обработката им и/или функциите и целите на политическата партия, освен ако в нормативен акт не се изисква друг период за съхранението им. Правилата за съхранение, включително срокът за съхранение, както и правилата за унищожаване, когато такива не са определени в нормативната уредба, се определят с Вътрешните правила  за съхранение и унищожаване на лични данни.

След постигане на целите, за които са събрани, след изтичане на срока за съхранение, по искане на субекта на данните /ако е приложимо/ или ако обработката е била незаконосъобразна, данните се унищожават, независимо от вида на носителя им, по начин, който не позволява възстановяването им.

ВАШИТЕ ПРАВА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Във връзка с обработването на Вашите лични данни, за нас е важно да Ви информираме, че притежавате набор от права, които сте свободни да упражните, когато сметнете за необходимо, като се обърнете към ПП АБВ в качеството на Администратор на лични данни със съответното искане.

Въз основа на правото на достъп Ви информираме дали обработваме Ваши лични данни, какви категории лични данни обработваме и по какъв начин, на какво основание го правим, за какъв срок ще ги обработваме, както и дали ги предоставяме на други лица.

Достъпът може да Ви бъде отказан, в случай че искането Ви е явно необосновано. Достъпът може да бъде отказан и ако Вашите лични данни съдържат лични данни на трети лица, освен ако третите лица изрично не са се съгласили да Ви предоставим данните им.

В случай, че преценим искането Ви за обосновано и удовлетворяването му не би засегнало личните данни на трети лица (или е налице тяхното съгласие) ще получите отговор, който съдържа информацията по посочените по-горе критерии. В случай че е налице основание за отказ, ще Ви предоставим информация за основанието за отказа.

Правото на коригиране на лични данни дава възможност да се поправят неточните или вече неактуални данни. Можете да използвате това свое право и в случаите, в които е необходимо допълване на личните Ви данни с оглед целите, за които са ни предоставени.

Можете да упражните правото си на коригиране на личните данни, които обработва ПП АБВ, като подадете искане. Можете да използвате формата, която е достъпна на сайта на Администратора или да подадете молба в свободен текст. В заявлението за коригиране или допълване на данните е нужно да посочите кои данни смятате за некоректни, как следва да бъдат поправени или допълнени, както и да приложите съответни доказателства, ако такива са налични.

В случай че преценим, че искането Ви следва да бъде удовлетворено, ще предприемем необходимите стъпки, за да коригираме личните Ви данни по начин, по който сте заявили, че следва да се извърши това. В случай че е налице основание за отказ, ще Ви предоставим информация за основанието за отказа.

Правото на заличаване на лични данни Ви дава възможност, след като дадени Ваши лични данни не са вече необходими за целите, за които ПП АБВ ги събира и обработва, да поискате от Администратора те да бъдат изтрити.

Можете да се възползвате от правото си личните Ви данни да бъдат заличени, ако:

 • личните Ви данни се обработват на основание Вашето съгласие и Вие решите да
  го оттеглите;
 • вече не желаете данните Ви да бъдат обработвани за маркетингови цели;
 • смятате, че обработването им е незаконосъобразно.

Правото на заличаване не е абсолютно, затова ПП АБВ има правото да откаже да удовлетвори искането Ви ако обработването е:

 • на законово основание;
 • за установяването, упражняването и защитата на правни претенции;
 • за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • за научни, изследователски и статистически цели, както и ако се извършва вобществен интерес.

Също така, имаме правото да откажем да заличим данните Ви, ако искането Ви е явно необосновано.

В случай на отказ да удовлетворим искане Ви, ще Ви информираме за мотивите ни за това решение. В случай че са налице условията за удовлетворяване на искането Ви, същото ще бъде изпълнено.

Правото на ограничаване на обработката на лични данни дава възможност на субекта на данни да ограничи начина, по който се обработват личните му данни, ако се съмнява в точността на данните или начина, по който се използват същите.

Упражняването на това право не рефлектира върху правото на Администратора да обработва личните Ви данни по някой от следните начини:

 • да продължи да съхранява Вашите лични данни;
 • да ги използва за установяването, упражняването и защитата на правни претенции;
 • за защита правата на други лица;
 • важен обществен интерес налага това.

Обикновено ограничението за обработване на личните Ви данни е временно, за следните срокове:

 • Ако Вие оспорвате точността на личните Ви данни – обработването на личните данни се ограничава, докато се изясни дали искането да бъдат коригирани е основателно;
 • Ако Вие възразявате срещу обработването на данните Ви въз основа на обществен или легитимен интерес – обработването на личните данни се ограничава, докато трае проверката, която ще оцени чий интерес е от първостепенно значение.

Възможно е ограничението да не е временно, а да е по отношение на определен тип обработване. Ако ограничаването е временно, Администраторът се задължава да Ви информира, преди то да отпадне.

Администраторът е длъжен да удовлетвори Вашето искане, ако:

 • не се нуждае вече от данните Ви за целите на обработването им, но на Вас са Ви нужни с оглед установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • смятате, че обработваме данните Ви неправомерно, но все пак не искате те да бъдат изтрити;
 • е предоставило данните Ви на трети лица, то се задължава, доколкото това е възможно и не би ни струвало несъразмерно големи усилия, да ги информира за Вашето искане.

Ако сметнем, че искането Ви за ограничаване е явно необосновано, Ви информираме, че имаме правото да откажем да ограничим обработването на данните Ви, като ще Ви уведомим мотивирано за отказа си.

ПП АБВ като Администратор на лични данни, предоставя възможност да упражните правото си на преносимост на личните данни в случаите, когато личните Ви данни се обработват по автоматизиран начин, въз основа на Вашето съгласие или обработването е необходимо за изпълнението на договорно задължение. Въз основа на това право ще можете да получите личните си данни или същите да бъдат пряко прехвърлени към друг – избран от Вас Администратор на лични данни. Имате право да поискате да получите личните си данни в структуриран и широко използван, пригоден за машинно четене формат, и да ги прехвърлите на друг администратор или, когато това е технически осъществимо, да поискате ние пряко да ги прехвърлим на посочен от Вас администратор.

Правото на преносимост на данните не е абсолютно. Правото на преносимост на личните данни е приложимо в случаите, когато:

 • обработването е въз основа на съгласие или е необходимо за изпълнение на задължение по договор, и
 • е налице автоматизирано обработване на лични данни.

Администраторът не изтрива личните Ви данни, но спира да ги обработва за целите, за които са му били предоставени.

Правото на възражение Ви дава възможност да се противопоставите на обработването на личните Ви данни за определени цели.

Можете да възразите срещу обработването само в случаите, когато Администраторът ги обработва:

 • на основание наличие на легитимен интерес, независимо дали това е легитимния интерес на Администратора на лични данни, или на трета;
 • за целите на научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за целите на директния маркетинг (включително профилиране).

Всяко от изброените права може да упражните чрез подаване на писмено искане до ПП АБВ. За целта можете да използвате формата за заявление или да подадете молба в свободен текст.

Формата е достъпна на адрес София, 1000, ул. „Врабча” №23 или на сайта на Администратора – http://abv-alternativa.bg/

В искането си е необходимо да посочите Вашите имена и адрес, както и други идентифициращи данни (ако сметнете за необходимо), описание на Вашето искане, описание на причините, които го мотивират, предпочитаната форма на комуникация, дата и подпис.

КАК ЗАЩИТАВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Адекватната защита за нас е от изключителна важност. Именно поради тази причина, ние сме въвели строги мерки и процедура за достъп до администрацията на уеб сайта и базата данни, за администраторите, които имат достъп. Всеки от администраторите използва актуален антивирусен софтуер при вход и работа със сайта или базата данни.

Извън процедурата за администраторски достъп, нашия уеб сайт защитава връзката между Вашето устройство, сървъра и нашия уеб сайт с използване на подходящи технически и организационни мерки, като например:

 • криптиране на връзката с нашия уеб сайт, използващ технологията Secure Sockets Layer (SSL);
 • контрол на достъпа – само оторизирани лица имат право на достъп до системите;
 • използване на силни пароли;
 • използване на двуфакторна автентикация, където това е приложимо;
 • използване единствено на криптирана комуникация с информационните системи;
 • използване на хостинг доставчик, чиито операции са в съответствие с изискванията на Регламента;
 • инструкции и обучения на председатели на местни структури, членове на ИС и НС за защита на данните;
 • допълване на декларациите за доброволци при събиране на подписи за съответствие с Регламента;
 • унищожаване на документи на хартия, в случай, че е отпаднала нуждата от тяхното съхранение;
 • определяне на периода за съхранение на данни.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ

ПП АБВ – Централа
гр. София
ул. „Врабча“ № 23
Тел: 0888 88 88 88
Email: office@abv-alternativa.bg

Комисия за Защита на Личните Данни (КЗЛД)
гр. София
бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Тел: 02/91-53-518
Email: kzld@cpdp.bg

Политика за поверителност на ПП АБВ

Визия на АБВ

Ние нямаме самочувствието да сме единствената алтернатива в и за България, защото алтернативите винаги са повече от една.

Мисия на АБВ

Нашата мисия и амбиция е да работим по горепосочените принципи, за да покажем, че е възможно в България да се прави нов тип политика.

Искаш да бъдеш част от промяната?
Сега е момента да станеш един от нас!